top of page
  • 作家相片匿名

同個病好好相處

我在十年前2009年病發,初時只係覺得周身骨痛,做簡單動作起床落地都痛,一路返工一路好眼訓,身邊人以為我扮野想偷懶,點知我開始黃昏發燒,未食完晚飯就想訓,每日都痛到喊...睇左三個月醫生都唔好,轉睇第二個醫生,抽血後轉我睇內科專科醫生,一睇就要入院,一住就三個星期,呢個病攻擊我好多器官:腎炎蛋白尿、肺纖維化、皮膚(好大個蝴蝶)、肝、關節..(仲有兩個但唔記得)。當時我小朋友只有九個月大,醫生話我係第二個最嚴重既病人,當時已經發左 #高燒 一星期,佢同我老公講再燒就唔得,我老公忍住傷心安慰我陪住我,不停抽血(動脈血好痛)#抽骨髓 好痛、抽肺組織好辛苦、第一次食類固醇係16粒,食完即嘔🤮⋯


但又要再食返晒,食完當晚個頭痛到爆,訓唔到...但終於退燒。住院三個星期既感受仲好歷歷在目,感受好深,到最終可以落床發現對腳好幼,我無左20磅肉,但食類固醇令我臉圓甩頭髮,朋友見到我都想喊,我足足一年無影相,但感恩起碼我出到院可以再見返我仔仔。


呢十年都病發過兩次,由十幾粒藥減到3mg #類固醇,我覺得好好彩了,我每日起身就同自己講要同個病好好相處,佢係我朋友。

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page