top of page
  • 作家相片匿名

我個妹得,我都一定得

我妹妹10歲既時候確診既,好記得佢塊面上面突然出斑,好記得每個星期去睇醫生醫生既講法都唔同,直到正式確診都用左半年、都算好快。

好記得媽咪每次同佢睇醫生都會問比咩藥我個妹食,同醫生去討論食咩藥好 但係好幸運,13年後既今日,佢可以唔使食藥,擁有一份完全正常既驗血報告,可以算得上係哩個病既康復者 。


但今日好似到我出現徵兆,手麻,關節痛,驗血驗到有有自體免疫抗體,照x光叫我伸直隻手定住一陣都會痛,落雨前後關節痛,我知我有可能都中左招,但我唔怕,反正我都親眼見證左我妹康復既過程。


我信我個妹得,我都一定得 。


香港人,共勉之。

9 次查看

最新文章

查看全部

Comentarios


bottom of page