top of page

馬詩慧帶囡囡出席活動 支持紅斑狼瘡症患者

TVB

2022年5月7日

Model出身嘅馬詩慧 ,呢日帶埋兩位囡囡王曼喜同王麗嘉,仲有愛犬一齊,現身一個慈善攝影展,宣傳關懷紅斑狼瘡症嘅活動,呢個會攻擊自己嘅免疫系統疾病,會令患者痛苦不堪。


佢哋三母女就一於齊齊支持同加深了解喇


bottom of page